Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Almetaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oostzaan.

1. Begripsomschrijving

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Verkoper”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Almetaal B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Oostzaan en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60990465.
 • “Koper”: de (rechts)persoon, die van Verkoper producten koopt en/of aan wie Verkoper diensten verleent onder deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en in het algemeen de wederpartij van de Verkoper.
 • “Verkoopvoorwaarden”: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

2. Toepassing

 • 2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Verkoper, waarbij Verkoper zich verbindt aan Koper goederen dan wel diensten te leveren, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en dergelijke van Verkoper.
 • 2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Algemeen

(Proforma)facturen, orderbevestigingen, offertes of anderszins gebruikte handelstermen dienen, tenzij uit de strekking van de verkoopvoorwaarden en/of de overeenkomst anders blijkt, te worden uitgelegd overeenkomstig de vigerende ICC Incoterms.

4. Prijsopgaven

 • 4.1 Prijslijsten en offertes of andere mededelingen van Verkoper zijn vrijblijvend en binden Verkoper niet. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Verkoper onder normale omstandigheden en gedurende normale bedrijfsuren van Verkoper.
 • 4.2 Door Verkoper verstrekte catalogi, monsters, tekeningen, begrotingen van kosten, dan wel adviezen of andere opgaven zijn te allen tijde vrijblijvend. Deze opgaven, monsters en tekeningen blijven de eigendom van Verkoper. Retournering van deze zaken geschiedt voor rekening van Koper.

5. Overeenkomst

 • 5.1 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Verkoper van een opdracht van Koper.
 • 5.2 Bij verschil tussen de bestelling van Koper en de schriftelijke bevestiging van Verkoper, is uitsluitend de door Verkoper gezonden bevestiging bindend.
 • 5.3 Verkoper heeft het recht mondelinge bestellingen, waaronder begrepen telefonische bestellingen, bij levering uit voorraad binnen twee weken, en bij levering die niet uit voorraad worden gedaan, binnen vier weken na ontvangst door de Verkoper van de bestelling te annuleren, zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 5.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomsten dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

6. Zekerheidsstelling

Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Verkoper is gerechtigd in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar Verkopers redelijk verlangen wordt verschaft, is hij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd Verkopers recht op schadevergoeding en zonder dat Koper enige aanspraak op schadevergoeding heeft.

7. Levertijd en levering

 • 7.1 De levertijd, waaronder mede dient te worden verstaan de termijn van de door Verkoper te leveren diensten, gaat in nadat Verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en alle gegevens die voor uitvoering van de overeenkomst vereist zijn, in het bezit van Verkoper zijn en eventuele vooruitbetalingen en/of zekerheidstellingen als bedoeld in artikel 6 zijn voldaan.
 • 7.2 De leverdatum geldt niet als fatale termijn, doch dient als raming of benadering te worden opgevat, waaraan geen aanspraken kunnen worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 7.3 Koper dient het geleverde dadelijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen acht werkdagen na afleverdatum bij Verkoper te worden ingediend. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.
 • 7.4 Indien ten gevolge van overmacht nakoming van de leveringsverplichting redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst gedurende de overmacht op te schorten. Indien deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, zullen beide partijen gerechtigd zijn om de Overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen:
  • I bedrijfsstoornis, bedrijfsstaking of bedrijfsonderbreking bij Verkoper of diens toeleveranciers, van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  • II vertraagde of te late levering door de toeleveranciers van Verkoper;
  • III vervoersmoeilijkheden van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar het bedrijf van of naar Verkopers bedrijf wordt bemoeilijkt of belemmerd;
  • IV import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook;
  • V iedere van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkoper redelijkerwijs niet in staat is de overeenkomst na te komen.

8. Uitvoering

 • 8.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten, catalogi, monsters, tekeningen, begrotingen en/of prijs(lijsten). Op maat gebrachte producten uit voorraad kunnen niet worden teruggenomen of geruild.
 • 8.2 De producten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewicht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 8.3 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de door Verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 8.4 Het met inachtneming van artikel 8.2 meer of minder geleverde wordt verrekend tegen de overeengekomen eenheidsprijs.

9. Garantie

 • 9.1 De garantie van Verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
 • 9.2 De eventuele garantie van Verkoper geldt niet:
  • I zolang de Koper jegens Verkoper in verzuim is;
  • II indien de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
  • III indien de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
  • IV indien Verkoper niet binnen acht werkdagen na ontdekking van een gebrek schriftelijk op de hoogte is gesteld en in de gelegenheid is gesteld het gebrek te onderzoeken;
  • V indien één jaar na levering is verstreken.
 • 9.3 Verkoper garandeert niet, en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben, of er voor in te staan, dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor Koper het wenst te bewerken, verwerkt, doen gebruiken of gebruikt. Eventuele monsters worden slechts verstrekt als indicatie.
 • 9.4 Indien de overeenkomst zaken betreft die Verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is Verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor Verkopers leverancier jegens Verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.
 • 9.5 Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Verkoper per overeenkomst beperkt tot de vergoeding van directe schade en het bedrag dat Verkoper krachtens de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering op de betrokken assuradeuren zal kunnen verhalen. Bij gebreke van een verzekeringsdekking als voornoemd is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de vergoeding van directe schade en het bedrag van de met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom.
 • 9.6 Onder directe schade als bedoeld in het voorgaande lid wordt in ieder geval niet verstaan:
  • bedrijfsschade waaronder onder meer begrepen stagnatieschade en gederfde winst;
  • gevolgschade en gemiste besparingen; en opzichtschade, waar onder andere onder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
 • 9.7 Behoudens wat betreft de in dit artikel bedoelde eventuele garantieverplichting is/zijn respectievelijk Verkoper noch medewerker(s) van Verkoper, noch door Verkoper ingeschakelde derden, ooit uit welken hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade van Koper of enige derden met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van eventuele werkzaamheden of adviezen.

10. Risico-overgang

 • 10.1 Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor Koper gereed staan en Verkoper zulks aan Koper heeft medegedeeld, is Koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft Verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan Koper te factureren, zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname.
 • 10.2 Koper is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de snelst mogelijke lossing verplicht. Bij niet nakoming van deze verplichting is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 • 10.3 Het vervoermiddel is ter vrije bepaling van Verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde betreffende overmacht als bedoeld in artikel 7 lid 4.
 • 10.4 Door Verkoper te leveren zaken worden verzonden voor rekening en risico van Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Betaling

 • 11.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na levering en zonder dat Koper recht heeft op enige, niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening, op door Verkoper aangegeven wijze. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 • 11.2 Koper is, indien betaling niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, van rechtswege in verzuim, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 • 11.3 In het geval bedoeld in het voorgaande lid is Koper aan Verkoper tot de dag der volledige voldoening rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven naar een rentevoet gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. De kosten van alle door Verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke genomen maatregelen, die ten minste EUR 750 bedragen, komen voor rekening van Koper, onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.
 • 11.4 Verkoper is gerechtigd om – ongeacht de afwijkende voorschriften of betalingen – alle betalingen in de door Verkoper te kiezen volgorde in mindering te doen strekken op hetgeen Koper uit hoofde van levering, rente en/of kosten aan Verkoper verschuldigd is.

12. Prijswijziging

Verkoper is gerechtigd te allen tijde de prijzen te verhogen, mits hij Koper daarvan tevoren op de hoogte brengt. De verhoogde prijzen zullen eveneens van toepassing zijn op alle door Koper gedane bestellingen, die door Verkoper werden aanvaard voor de datum van het bericht van de prijsaanpassing.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat Koper geheel aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden door Verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Verkopers eigendom te bewaren.

13.2 Het eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van Koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan zijn afnemers te verkopen, alsmede zijn recht om de zaken te verwerken, zolang Verkoper geen gebruik maakt van zijn recht om deze rechten van Koper op te zeggen wegens de niet-nakoming door Koper van zijn verplichtingen jegens Verkoper.

13.3 Bij niet of niet-tijdige betaling mag Verkoper, op kosten van Koper, de geleverde zaken, na een enkele aangetekende kennisgeving en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk terugnemen, onverminderd Verkopers overige rechten.

14. Opschorting en ontbinding

Verkoper heeft het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien:

 • Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
 • Verkoper goede gronden heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
 • Kopers faillissement aangevraagd of uitgesproken wordt, Koper surseance van betaling aanvraagt, zijn onderneming staakt of in liquidatie gaat, of indien op een aanmerkelijk deel van Kopers onderneming beslag wordt gelegd.

15. Vertrouwelijkheid

Alle door Verkoper verstrekte berekeningen, tekeningen, schema’s en verdere gegevens, al of niet technisch van aard, blijven eigendom van Verkoper, onder uitdrukkelijk voorbehoud van auteursrechten; zij zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden openbaar gemaakt of in gebruik gegeven worden.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • 16.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 • 16.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Verkoper is gelegen.